مقدمه:

امروزه آثار و تبعات زیان بار افت تحصیلی دانش آموزان در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست . برای دانش آموزی که با عدم موفقیت نظام آموزشی را در قالب های مختلف تجربه می نماید خطرات بالقوه ای وجود دارد که نهایتا آثار مخرب آن دامن گیر فرد و جامعه خواهد شد.و هزینه های زیادی را به نظام آموزشی تحمیل خواهد کرد.  به عنوان نمونه  نتایج پژوهشهای به جای مانده از سالیان متمادی نشان می دهد که تکرار پایه نه تنها تاثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ندارد بلکه در مقایسه با دانش آموزان هم سطح ، آنهایی که ارتقاء یافته اند پیشرفت تحصیلی بهتری داشته اند.و از عوارض جبران ناپذیر شکست تحصیلی در ابعاد مختلف روحی، اجتماعی، اقتصادی مصون مانده اند.لذا  بیش ازپیش اهمیت و ضرورت توجه  ویژه به موضوع را آشکار می سازد به گونه ای که برای کنترل و کاهش عوارض ناشی از پدیده  به حداقل ممکن در یک دوره زمانی مناسب می باید با استفاده از توان و ظرفیتهای سطوح مختلف نظام آموزشی برنامه ریزی و طراحی های لازم به عمل آید.با این تاکید که اهداف بیان شده در این طرح به منزله صرف کمی نگری و غفلت از کیفیت نخواهد بود بلکه انتظار می رود ضمن حفظ  و ارتقاء کیفیت های ، موانع با زدارنده ار پیش روی دانش آموزان بنحو مناسب بر داشته شود.

هدف:

      1- اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از افت تحصیلی و کاهش نرخ آن در یک دوره زمانی مشخص بطوریکه سیاست محقق ساختن مدارس بدون افت تحصیلی به واقعیت تبدیل شود)

        2- اقدامات مداخله ای با اجرای برنامه های وطرح های پیش بینی شده

        3- افزایش ضریب کارایی آموزش و پرورش دوره راهنمایی تحصیلی

4- توزیع فرصت های برابر آموزشی با اولویت مناطق محروم روستایی و کمتر توسعه یافته

5- یاد آوری برنامه ها و طرح ها و انتظارات

 سیاست های معاونت و آموزش و نوآوری بر پایه اصول صحیح برنامه ریزی آموزشی در سال تحصیلی 89-88 به شرح ذیل استوار خواهد بود.

 1- برنامه محوری

2-  جامع نگری در برنامه ها ی دوره

3- استفاده از اصل مشارکت در تصمیم گیر یها

4- ایجاد تعهد دسته جمعی در اجرای برنامه ها در سطوح مختلف نظام آموزشی

5- اتخاذ تصمیات بر مبنای واقعیات

6-   استمرار برنامه ها

7- توجه به نوآوری

8- بستر سازی برای دسترسی و گذر تحصیلی دانش آموزان به دوره راهنمایی تحصیلی

9- محقق سا ختن ارتقاء دانش آموزان دوره مطابق سند استانی آموزش برای همه

عناوین طرح ها و برنامه عمل گروه راهنمایی تحصیلی برای سال 89-88 جهت تحقق سیاست های پیش بینی شده:

1- كلاس هاي آموزش وپرورش (افزايش پوشش تحصيلي دانش آموزان بازمانده از تحصيل):

یکی از اهداف مهم نظام آموزشی ایجاد شرایط لازم و مناسب برای دسترسی کودکان لازم التعلیم سنین مدرسه رو به آموزش و پرورش با کیفیت مناسب می باشد که این امر در برنامه چهارم توسعه و در بر نامه پنجم با سازو کارهای مناسب طراحی و تدارک دیده شده که تمام امکانات و منابع استان در جهت اجرای طرحها وبر نامه  ها می باشد که این امر را متناسب باروند بر نامه پیش ببرد  .  درهر شرایط این بر نامه جز اولویتهای کاری سازمان بوده ودر ارزیابی مناطق در مناسبتهای مختلف لحاظ خواهد شد انتظار این است مناطق با تدبیر و بر نامه و استفاده از تجارب کارشناسان کار آمد در جهت تحقق این امر مدام تلاش نمایند .

2- طرح کلاسهای کاهش افت تحصیلی(کاهش نرخ مردودی -*- حدود انتظار استان از هر منطقه به صورت نمودار تعیین و ابلاغ می شود.  - کاهش نرخ ترک تحصیل*- سهم هر منطقه به صورت نمودار تعیین و ابلاغ خواهد شد.)

 تشکیل کلاسهای ارتقاء وبهبود کیفیت آموزشی یکی از موثر ترین برنامه عملیاتی معاونت آموزش ونوآوری سازمان بوده  اجرای این طرح در  عملکرد کمی و کیفی استان در دو سال اخیر   تاثیر چشم گیری داشته اطلاعات موجود نشانگر ارتقاء استان به جایگاه واقعی   خود می باشد .در سال تحصیلی جاری  این طرح از بر نامه های اولویت دار سازمان بوده ومنابع و امکانات موجود در جهت تحقق اهداف بر نامه به طور جدی بر نامه ریزی شده است .لذا مناطق  توجه داشته باشندمسئولین  استان در مناسبتهاوبازدیدهای حضوری     شاخصهای  افت تحصیلی رابه طور جد مد نظر قرار خواهند داد .  

3-طرح جلوگیری از ترک تحصیل زود هنگام دختران(کاهش اختلاف نسبت دختران به پسران)

ترک تحصیل به عنوان یک شاخص در نظامهای آموزشی اکثر کشورها اثر گذار ترین عامل افت تحصیلی محسوب می شود با توجه به آمار و اطلاعات موجود در استان نیز این امر در سالهای گذشته مهمترین  عامل افت مخصوصا در بخش دختران که متاثر از مسائل فرهنگی و اقتصادی بومی و محلی خانواده ها  می باشدقابل رویت است که خوشبختانه درچند سال اخیر با اجرای بر نامه های موثر و عملیاتی  روند رو به بهبودی در استان شاهد هستیم که از این بابت از مدیران واحدهای آموزشی که با اجرای بر نامه های منعطف و توجه جدی به سیاستهای سازمان دارند  قدر دانی می شود این طرح تا تحقق نکته ایده آل به عنوان یک سیاست مستمر در مناطق پیگیری خواهد شد برای همین منظور لازم است جهت افزایش پوشش تحصیلی اقدامات زیر را انجام داد

1-شناسایی فضاهایی که امکان تبدیل شدن به مدارس شبانه روزی را دارند

2-پیش بینی تشکیل کلاسهای چند پایه در مقطع راهنمایی

3-ایجاد خوابگاه مرکزی

4-هدایت فعالیت آموزش از راه دور به مناطق دور افتاده و محروم

5-مطالعه موردی روستاهایی که دانش آموزان دختر را ثبت نام نمی نمایند

6- ضرورت فرهنگ سازی در میان مردم این گونه روستاها

 4- کمک به اداره  مطلوب مدارس شبانه روزی :

توسعه امکانات آموزشی و پرورشی مدارس شبانه روزی در سطح مناطق آموزشی استان جزء بر نامه های  اولویت  دار بوده به همین منظور در جهت ایجاد فرصت تحصیلی برای دانش آموزان روستاهای پراکنده و کم جمعیت ومحروم همچنین ارتقاء نرخ پوشش تحصیلی به ویژه دانش آموزان دختر   مورد تاکید می باشد توجه به کیفیت آموزشی مدارس شبانه روزی از اولویتهای اساسی معاونت آموزشی و نوآوری بوده و متاسفانه درصد قبولی مدارس شبانه روزی

پایین تر از مدارس عادی می باشد لذا لازم است با نظارت وپژه بر عملکرد این مدارس و بالاخص کلاسهای فوق بر نامه و ایجاد شادابی در دانش آموزان توجه ویژه صورت گیرد

5- بهبود عملکرد  مدیران و معاونین مدارس:

موفقیت مدیران به طور اعم و بالاخص مدیران آموزشی که بادانش آموزان سرو کار دارند بستگی به میزان آشنایی آنان با اهداف نظام آموزشی و پرورشی ،نیازهای فراگیران و انتظارات خانواده ها و  ارتقاء مهارتهای مدیریتی  به روز نمودن اطلاعات شغلی  دارد به طوری که مدیران توان تصمیم گیری و تغییر برنامه هارا متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی با کمترین هزینه داشته باشند  

6- مشارکت عملی دانش آموزان در اداره مدرسه )طرح مدام ):

این طرح به منظور ایجاد بستر لازم جهت  بسط و گسترش مشارکت دانش آموزان در امر تصمیم گیری و تصمیم سازی مشترک و تعامل سازنده میان اولیای مدرسه و دانش آموزان مد نظر می باشد تابا تقویت و بهبود مدیریت آموزشگاهی زمینه خلاقیت ،نشاط ،اعتماد به نفس ، و افزایش روحیه خود باوری در دانش آموزان بعنوان سیاست موثر و مدام واحدهای آموزشی توصیه می شود

7- آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان :

با توجه به پیچیدگیهای جوامع امروزی به علت رویدادهای مختلف وتغیرات  سریع در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی در محیطهای شهری و روستایی نگاه به آموزش و تعلیم وتربیت از شیوه سنتی و ارائه آموزشهای نظری به آموزش مهارتهای اساسی زندگی به فرزندان به منظور غلبه بر مسائل و مشکلات ناشی از زندگی ماشینی امری اجتناب ناپذیر است لذااین مهم به عنوان سیاست راهبردی سازمان مد نظر قرار گرفته است و از مناطق انتظار دارد مسئولین محترم مناطق در تصمیم گیریها و بر نامه های منطقه ای به این امر توجه جدی داشته باسند .

8-  ارتقاء کیفیت مدار س شبانه روزی لازم التوجه:

به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی وپرورشی این گونه مدارس با رویکرد  توسعه عدالت آموزشی و کاستن از نا برابریهای آموزشی در نظر است همانند سالیان گذشته توزیع منابع و امکانات به صورتی در استان و مناطق آموزشی صورت پذیرد که شکاف و نابرابریهای احتمالی به حد اقل ممکن کاهش یابد لذا توصیه می شود مناطق با دقت نظر در تحقق این اهداف بر نامه ریزی و اقدام نمایند.

9- جشنواره فعال و نوین یاددهی- یاد گیری با رویکرد بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات :

بهبود کفیت آموزش و ارتقاء جایگاه و موقعیت اجتماعی ، عاطفی ، و حرفه ای معلمان در گرو بهسازی و تعمیق فرایند جلب مشارکت معلمان در عرصه تولید ، اجرا و اشاعه بر نامه درسی و آموزشی تربیتی از یک سو و شناسایی و حمایت معلمان مبتکر ، خلاق و علاقه مند ارتباط مستقیم دارد لذا در سال جاری همانند سنوات گذشته جشنواره فرایندهای آموزشی با ویژگی (مدرسه محوری )و جلب مشارکت حد اکثری همکاران مد نظر می باشد

10- غنی سازی تجارب یادگیری دانش آموزان پایه اول در دروس علوم وریاضی :

بر اساس اطلاعات موجود سطح ومیزان یادگیری دانش آموزان در دروس پایه (علوم تجربی  ، ریاضی ) در بین دانش آموزان سایر کشورها از میزان قابل قبولی برخودار نمی باشد لذا این امر به عنوان یک موضوع جدی  و قابل توجه در دستور کار سازمان مورد تاکید قرار گرفته است انتظار دارد مناطق اموزشی در جهت تعمیق یادگیری دانش آموزان متناسب با شرایط و مقتضیات محلی و منطقه ای در اولویت کاری قرار داده شود

11- تشکیل کلاس های موضوعی:

کلاسهای موضوعی با هدف تثبت و تقویت کلاسهای درس ، ایجاد ثبات در محیط یادگیری متناسب با موضوعات درسی ، در جهت بهبود فرایندهای یاد دهی و یاد گیری و امکان دسترسی آسان  به وسایل کمک آموزشی  صورت می گیرد  لذا تشکیل کلاسهای درس در آزمایشگاه تحت عنوان کلاسهای موضوعی بایستی از اولویت ویژه مناطق بوده و بر نامه ریزی لازم را انجام دهند .

12- ایجاد کتابخانه های تخصصی در مدارس:

امروزه وجود کتابخانه ها ی مناسب  بعنوان محیط یادگیری در واحدهای آموزشی به عنوان یک فاکتور اساسی در غنی سازی تجارب یادگیری دانش آموزان و ایجاد علاقه و انگیزه مطالعاتی و پژوهشی امری احتناب ناپذیر است لذا رویکرد و انتظار سازمان از مناطق آموزشی این است که از ظرفیتها و امکانات محلی و منطقه ای نیز در جهت غنای کمی و کیفی کتابخانه های مدارس اهتمام ورزند .

13- طرح همگام با قرآن :

با توجه به این که دوره راهنمایی تحصیلی که دوره بلوغ و مرحله ی قوام بخشی به آموخته های دوره کودکی و گذر به مرحله نوجوانی است دوره حساس است که در صورت ایجاد پیوند قوی بین مخاطبان این دوره با قرآن کریم میزان توانمندی آنها را در رویارویی با مسایل این دوره و آمادگی برای شرایط فردا افزایش می دهد از مهمترین اهداف آموزشی قرآن ، انس دائمی با قرآن کریم توانایی بهره مندی مستمر از آن در زندگی است باید سعی شود از همه فرصتها برای ارتقاء این توانایی بهره گرفت امید است تمامی مناطق با همکاری مدارس راهنمایی تحصیلی زمینه اجرایی نمودن آن را به صورت کاملا داوطلبانه و با استفاده از شیوه های متنوع و شایسته قرآن کریم در آغاز کلاسهای درس فراهم نمایند .

 14-بستر سازی برای حضور اولیاء و جلب مشارکت آنان در اداره کرد مدارس با توجه به اصل مدرسه محوری و تحقق منویات  مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت فعال اولیا در امور مدرسه وپیوند هرچه بیشتر این دو رکن مهم تربیتی و آموزشی برای اجرای هرچه مطلوبتر برنامه های انجمن ، در قالب خط مشی ها و سیاستهای نظام تعلیم و تربیت که بیش از پیش مربیان ارجمندو اولیای گرامی را به همکاری با یکدیگر پیوند می دهد . توسعه ارتباط با اولیاء با طرحهایی از قبیل ایجاد سیستم پیام کوتاه توزیع بروشورهای آموزشی و فرهنگی ، تشکیل جلسات ویژه با معلمان هر کلاس ، نظر سنجی از اولیاء توصیه می شود .

15-مدارس نمونه دولتی :

به منظور تشویق و ترغیب دانش آموزان مستعد به ویژه دانش آموزان مستعد مناطق محروم و افزایش رشد علمی و تربیتی آنان و ارتقاء کیفیت آموزشی و پرورشی اینگونه مدارس که با گزینش دانش آموزان مستعد دعوت از معلمان کار آمد قابل تحقق است مورد تاکید می باشد.

                         گروه آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی استان

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۵ آذر۱۳۸۸ساعت ۱۲:۳۵ بعد از ظهر  توسط سیدیحیی غفاری قره باغی   |